INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI MY BROKERNiniejsza „Polityka prywatności” ma na celu opisanie zasad i procedur stosowanych przez Administratora w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanego w dalszej części polityki RODO.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest MY BROKER Aleksandra Rzewuska z siedzibą w Opolu (45-085) ul. Niedziałkowskiego 14/7, NIP: 7542516502, REGON 160080868. Kontakt: biuro@mybroker.com.pl, tel 774425257, 503924222
Pełniąc funkcję administratora danych jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 1. DANE OSOBOWE ORAZ CEL ICH PRZETWARZANIA

Przekazane nam w związku z realizację usługi brokerskiej dane takie jak, imię, nazwisko, email, nr telefonu bądź adres wykorzystujemy w celu:
 • przygotowania i / lub wykonywania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO

 • wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO

 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią bądź marketingu usług własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO

Jeżeli wykorzystamy Państwa dane do innych celów niż określone w niniejszej polityce, poinformujemy Państwa o tym i uzyskamy Państwa zgodę, jeżeli będzie to prawnie wymagane.
 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane nam Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, bądź do wykonania obowiązków nałożonych przez prawo. Po tym czasie usuniemy Państwa dane osobowe. Indywidualne okresy retencji zależą od rodzaju danych osobowych i celu ich przetwarzania.
 1. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy odnośnie do ochrony danych mają Państwo prawo do:
 • uzyskania dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą;

 • żądania aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • uzyskania kopii powierzonych nam przez Państwa danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • wycofania zgody w dowolnym czasie w przypadku, kiedy Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą;

 • złożenia skargi do administratora danych i/lub odpowiedniego organu odpowiedzialnego za ochronę danych.

Mogą Państwo wykonać swoje prawa, kontaktując się z nami i podając swoje nazwisko i adres e-mail, a także cel Państwa żądania.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności towarzystwom ubezpieczeń (wyłącznie w celach określonych w pkt. 2 Polityki), dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe bądź kurierom.
Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 1. BEZPIECZEŃSTWO

Prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych traktujemy z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożone zostały odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 1. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 24 maja 2018 roku.